Pierwsza pomoc ALS

O kursie

Zaawansowane Zabiegi Resuscytacyjne – Kurs ALS /Advanced Life Support/ jest certyfikowanym kursem European Resuscitation Council /ERC/ i Polskiej Rady Resuscytacji.

 

Czas trwania kursu – 2 dni.

CELE KURSU

–       Wprowadzenie koncepcji zespołów resuscytacyjnych. Przeszkolenie kierowników i członków zespołów resuscytacyjnych do właściwego postępowania w przypadku zatrzymania krążenia u osób dorosłych oraz okolicznościach występujących w okresie przed i około zatrzymania krążenia. –       Rozpoznanie pacjentów z ryzykiem zatrzymania krążenia. Identyfikacja przyczyny, wdrożenie działań zapobiegających wystąpieniu zatrzymania krążenia. –       Rozwiązywanie problemów występujących w sytuacjach towarzyszących zatrzymaniu krążenia – elementy komunikacji z zespołem, bliskimi pacjenta oraz decyzyjność w sytuacjach nagłych.  

ADRESACI KURSU:–       Kurs kierowany jest do grup zawodowych zajmujących się pacjentami w stanie zagrożenia życia: lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, pracujących w miejscach wzmożonym nadzorze medycznym /OIOM, IT, Izby Przyjęć, SOR, Pogotowie Ratunkowe. Kandydaci powinni posiadać doświadczenie zawodowe oraz odpowiednie kwalifikacje medyczne.  

PROGRAM 
1.    Przygotowanie przed kursem: każdy uczestnik otrzymuje podręczniki do kursu /co najmniej cztery tygodnie przed kursem/ z zaleceniem zapoznania się z jego treścią oraz Pre-test. Jest to test wyboru mający na celu ocenę poziomu wiedzy wyjściowej kandydatów. Jego wynik nie wpływa na ocenę końcową na kursie. Oczekuje się od kandydatów znajomości i kompetencji w zakresie podstawowych czynności resuscytacyjnych. 
2.    Kurs prowadzony jest w programie dwu lub dwu i pół dniowym. Zajęcia prowadzą instruktorzy Europejskiej Rady Resuscytacji. Intensywny czas kursu obejmuje wykłady, pokazy, dyskusje i stacje ćwiczeniowe. Głównym elementem przekazywania wiedzy są ćwiczenia w małych grupach /do ośmiu osób na 2-3 instruktorów/ przy wykorzystaniu scenariuszy symulowanych na manekinach przystosowanych do wykonywania zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych (dostęp dożylny, wentylacja przyrządowa, intubacja, możliwość generowania zaburzeń rytmu serca, wykonanie defibrylacji). Maksymalna liczba kursantów to trzydzieści dwie osoby /cztery grupy po osiem osób/ 

WYKŁADY:
Perspektywy ALS 
Przyczyny i prewencja zatrzymania krążenia
Ostre zespoły wieńcowe
Uniwersalny algorytm zatrzymania krążenia ALS 
Opieka poresuscytacyjna 

ĆWICZENIA I WARSZTATY:
Zaopatrzenie dróg oddechowych
Monitoring, rozpoznawanie zaburzeń rytmu, dwunastoodprowadzeniowe EKG
Defibrylacja
Zaburzenia rytmu serca – leczenie
Równowaga kwasowo-zasadowa
Zatrzymanie krążenia – scenariusze ćwiczeniowe 
Zatrzymanie krążenia w sytuacjach szczególnych /zanurzenie podtopienie, hipotermia, ciąża, anafilaksja, zatrucia, astma, hypowolemia/  

DYSKUSJA:
Etyczne i prawne aspekty zatrzymania krążenia
Protokół DNAR  

POKAZY:

Wprowadzenie koncepcji zespołów resuscytacyjnych na podstawie scenariuszy symulowanych zatrzymań krążenia. Prezentowane przez doświadczonych instruktorów, prowadzące do doskonalenia sposobu oceny i leczenia pacjentów oraz decyzyjności podczas prowadzenia czynności resuscytacyjnych, przy wykorzystaniu elementów pozytywnej krytyki.