fb Skip to content

Polityka prywatności

 1. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Klientów KORA Medica Sp. z o. o.
 2. Administratorem Twoich danych osobowych jest KORA MEDICA z siedzibą w Gdyni, ul. Inżynierska 78A lok.1-2, zwana dalej „Administratorem”, KRS: 0000669779, NIP: 5862316212, REGON:36690083000000.
 3. W związku z prowadzoną działalnością Administrator Danych zbiera, gromadzi i przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych osobowych oraz zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwaną dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) i ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 4.  Administrator przetwarza Twoje dane, ponieważ jesteś zainteresowany:a. otrzymywaniem wiadomości nt. nowych treści w serwisie np. poprzez newsletter;
  b. otrzymaniem informacji na temat oferty współpracy szkoleniowej, informacji nt. kursów, szkoleń lub innych wydarzeń, o których informacje zamieszcza Administratorc. uczestnictwem w kursie/szkoleniu lub innym wydarzeniu organizowanym przez Administratorae. komentowaniem treści zamieszczonych na serwisie za pomocą narzędzi do tego celu przeznaczonych np. czat.
 5. W związku z tym, Administrator będzie przetwarzał dane osobowe wprowadzane przez Ciebie dobrowolnie w formularzach kontaktowych dotyczących poszczególnych treści, produktów i usług wymienionych w punkcie 3, takich jak np. imię i nazwisko, adres, nazwa i adres miejsca zatrudnienia, nr telefonu czy e-mail kontaktowy.
 6. Administrator dokłada wszelkich starań, by chronić Ciebie i Twoje dane i zapewnia, że są one:- przetwarzane zgodnie z prawem,- zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,- merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 7. W celu obsługi zapytania czy realizacji usługi Administrator przekazuje Twoje dane innym podmiotom, takim jak np.
  • firmy kurierskie i pocztowe (w celu dostarczenia umowy, certyfikatu szkoleniowego czy materiałów marketingowych i promocyjnych)
  • firmom pośredniczącym w płatnościach elektronicznych (w celu obsługi płatności za kursy)
  • podmiotom i podwykonawcom świadczącym usługi prawne, marketingowe, informatyczne
   i księgowe (w celu kompetentnej obsługi Twojego zapytania lub realizacji zamówionej przez Ciebie usługi czy zamówionych treści).
   Wszystkie podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.
 8. Twoje dane przetwarzane są przez czas konieczny do tego, by:
  • obsłużyć Twoje zapytanie ofertowe
  • obsłużyć Twoje zgłoszenie do uczestnictwa w szkoleniu bądź wydarzeniu
  • dostarczyć Ci zamówione treści bądź produkty online
  • móc realizować uzyskaną od Ciebie zgodę na komunikację marketingową (do czasu cofnięcia tej zgody)
  • komfortowo realizować współpracę objętą umową (do czasu jej wygaśnięcia).
 9. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych w przypadkach gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora.W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy przesłać Administratorowi odpowiednią wiadomość pocztą elektroniczną na adres: kora@kora.pl.  Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.Zasady związane z realizacją wskazanych praw zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO.
 10. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 11. Kontakt z Administratorem Twoich danych osobowych możliwy jest mailowo: kora@kora.pl lub drogą listowną: KORA Medica Sp. z o.o., ul. Inżynierska 78A/1-2, 81-512 Gdynia.