Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek

O kursie

Kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo ratunkowe przeznaczony jest dla pielęgniarek. Jego tematem są działania ratujące życie I zdrowie osób w przypadku sytuacji losowych.

W toku kształcenia pielęgniarka nabywa wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do realizacji zadań zawodowych wynikających z funkcji pielęgniarstwa w systemie ratownictwa medycznego.

Kształcenie dzieli się na część teoretyczną oraz praktyczną – łącznie 407 godzin dydaktycznych.

UWAGA! DODATKOWE warunki ukończenia kursu: zrealizowanie (do dnia zakończenia kursu kwalifikacyjnego) kursów specjalistycznych: Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO) oraz Resuscytacji oddechowo-krążeniowej noworodk(RK-ON).
Wymóg posiadania kursów EKG i RKRKO nie dotyczy pielęgniarek, które:
– są pielęgniarkami systemu w rozumieniu art. 3 pkt. 6 ustawy z dn. 8 września 2006 o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
– posiadają dyplom ratownika medycznego,
– lub ukończyły kurs Advanced Life Support (ALS).