Pielęgniarstwo neurologiczne dla pielęgniarek

O kursie

Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie Pielęgniarstwa neurologicznego przeznaczony jest dla pielęgniarek.

Celem kursu jest przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej nad chorymi z chorobami układu nerwowego oraz osobami zagrożonymi ryzykiem rozwoju tych chorób.

Kształcenie obejmuje 360 godzin dydaktycznych z podziałem na zajęcia teoretyczne (realizowane w weekendy) i praktyczne (realizowane poniedziałek – piątek).

UWAGA! DODATKOWY warunek ukończenia kursu: zrealizowanie (do dnia zakończenia kursu kwalifikacyjnego) kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO).
Wymóg posiadania kursu RKO nie dotyczy pielęgniarek, które:
– są pielęgniarkami systemu w rozumieniu art. 3 pkt. 6 ustawy z dn. 8 września 2006 o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
– posiadają dyplom ratownika medycznego,
– lub ukończyły kurs Advanced Life Support (ALS).