Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek

O specjalizacji

Specjalizacja w dziedzinie Pielęgniarstwa opieki długoterminowej przeznaczona jest dla pielęgniarek

Celem szkolenia jest przygotowanie pielęgniarki do udzielania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej nadprzewlekle chorym w warunkach stacjonarnych i domowych.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w sobotę i niedzielę, natomiast zajęcia praktyczne realizowane są od poniedziałku do piątku. Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 967 godzin dydaktycznych – podzielone na zajęcia teoretyczne oraz staże.

UWAGA! DODATKOWE warunki ukończenia specjalizacji: zrealizowanie (do dnia zakończenia specjalizacji) kursów specjalistycznych Leczenie ran oraz Wywiad i badanie fizykalne.  

Wymóg legitymowania się zaświadczeniem potwierdzającym ukończenie kursu Wywiad i badanie fizykalne nie dotyczy osób posiadających tytuł specjalisty uzyskany po 2001 r. lub dyplom licencjata pielęgniarstwa począwszy od naboru 2012/2013 r., a także osób posiadających zaświadczenie z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment.