Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek

O specjalizacji

Specjalizacja w dziedzinie Pielęgniarstwa psychiatrycznego przeznaczona jest dla pielęgniarek

Interesuje Cię pielegniarstwo psychiatryczne? Przeczytaj na temat realizacji specjalizacji.

Celem kształcenia jest przygotowanie pielęgniarki do:

  • samodzielnego wykonywania określonych świadczeń specjalistycznych,
  • pełnienia roli lidera,
  • wdrażania zmian w praktyce pielęgniarskiej,
  • oceny rozwoju własnego i członków zespołu pielęgniarskiego,
  • uczestnictwa w projektowaniu i prowadzenia kształcenia zawodowego i podyplomowego pielęgniarek i innych przedstawicieli opieki zdrowotnej.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w sobotę i niedzielę, natomiast zajęcia praktyczne realizowane są od poniedziałku do piątku. Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 825 godziny dydaktyczne, z podziałem na zajęcia teoretyczne oraz praktyczne.

UWAGA! DODATKOWE warunki ukończenia specjalizacji: zrealizowanie (do dnia zakończenia specjalizacji) kursów specjalistycznych: Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO) oraz Wywiad i badanie fizykalne.
Wymóg posiadania kursu RKO nie dotyczy pielęgniarek, które:
– są pielęgniarkami systemu w rozumieniu art. 3 pkt. 6 ustawy z dn. 8 września 2006 o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
– posiadają dyplom ratownika medycznego,
– lub ukończyły kurs Advanced Life Support (ALS).    

Wymóg legitymowania się zaświadczeniem potwierdzającym ukończenie kursu Wywiad i badanie fizykalne nie dotyczy osób posiadających tytuł specjalisty uzyskany po 2001 r. lub dyplom licencjata pielęgniarstwa począwszy od naboru 2012/2013 r., a także osób posiadających zaświadczenie z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment.