Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek

O kursie

Kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo chirurgiczne przygotowany jest dla pielęgniarek. Kurs przygotowuje pielęgniarki do samodzielnego wykonywania określonych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego, wdrażania zmian w praktyce pielęgniarskiej, potwierdzonych dowodami naukowymi, oraz oceny własnego rozwoju zawodowego. Kurs obejmuje 309 godz. dydaktycznych. Dzieli się na zajęcia teoretyczne oraz część praktyczną, przygotowującą do pracy na wybranych oddziałach szpitala.

UWAGA! DODATKOWE warunki ukończenia kursu: zrealizowanie (do dnia zakończenia kursu kwalifikacyjnego) kursów specjalistycznych: Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO) oraz EKG.
Wymóg posiadania kursów EKG i RKO nie dotyczy pielęgniarek, które:
– są pielęgniarkami systemu w rozumieniu art. 3 pkt. 6 ustawy z dn. 8 września 2006 o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
– posiadają dyplom ratownika medycznego,
– lub ukończyły kurs Advanced Life Support (ALS).